Home Model absolwenta

Model absolwenta

Celem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowościowego uczniów
w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,
moralnym i duchowym.

W szczególności:

1/ rozwija samodzielność, aktywność i poczucie odpowiedzialności,
2/ przygotowuje uczniów do wytrwałego osiągania celów życiowych z jednoczesnym
poszanowaniem praw drugiego człowieka,
3/ rozwija poczucie solidarności, tolerancji i pomagania sobie nawzajem.

Uczeń kończący gimnazjum powinien być:
I   Odpowiedzialny i pracowity:

- stara się przewidzieć skutki swoich działań,
- wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich
czynów,
- cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, oczekuje nagród za podejmowany trud,
a nie tylko za osiągnięcia, - napotykając na problem, stara się go rozwiązać,
- potrafi świadomie dążyć do wykorzystania nowych źródeł wiedzy,
opanowania nowych umiejętności,
- działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności,
- szanuje czas swój i innych,
- przejawia szacunek wobec symboli narodowych.

II  Komunikatywny:

- chętnie i skutecznie nawiązuje współpracę z innymi ludźmi prezentując swój punkt
widzenia i rozważając poglądy innych,
- w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,
- wyrabia w sobie trwały nawyk kontaktu ze sztuką.

III  Przestrzegający norm społecznych:

 

- stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,
- rozróżnia zachowania złe i dobre, wie, że należy dobrze postępować,
- zna i przestrzega zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

IV  Posiada umiejętność dokonywania wyboru – rozważny:

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność,
- rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku,
- potrafi planować swoje działania,
- zna zagrożenia występujące w jego środowisku,

- potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,
- postępuje zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia,
- potrafi umiejętnie przeprowadzać samokontrolę i samoocenę własnego
rozwoju fizycznego,
-
posiadł umiejętność wypoczynku czynnego.
V Tolerancyjny:
- nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność,
- szanuje poglądy innych, tolerancyjny wobec innych kultur,
-
rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,
- umie zachować się w miejscach pamięci narodowej.
VI Aktywny:

- interesuje się otaczającym go światem,
- stara się poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę,
-
rozumie potrzeby ochrony środowiska i podejmuje odpowiednie działania
na rzecz jego ochrony,
-
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to,
abym działał i kochał” – Janusz Korczak .